S’aprova un reglament sobre l’ús social del centres públics d’educació infantil i primària del municipi

S’aprova un reglament sobre l’ús social del centres públics d’educació infantil i primària del municipi

Escola Joan Miró de Miami Platja L’objectiu és regular la realització d’activitats educatives, cíviques, culturals, esportives o artístiques per part de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, fora de l’horari lectiu i durant les vacances escolars

Les instal·lacions de les escoles Mare de Déu de la Roca, Joan Miró i Marcel·lí Esquius podran ser utilitzades per realitzar activitats, fora de l’horari lectiu, d’acord amb un nou reglament, aprovat inicialment en el transcurs del Ple ordinari celebrat aquest dimecres.

El nou reglament és una iniciativa de la Regidoria d’Educació i Formació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per regular la utilització del centres públics d’educació infantil i primària del municipi en horari no lectiu i durant les vacances escolars. El reglament promou, alhora, l’ús social d’aquests edificis i instal·lacions, pertanyents al patrimoni públic al servei de la ciutadania.

Es tracta d’uns equipaments que, per la seva polivalència, són aptes per la realització d’activitats de diversa índole. Segons el regidor d’Educació i Formació, Enrique López, la iniciativa pretén també afavorir la cohesió social i enfortir el teixit social de l’entorn del centre.

D’acord amb el reglament, les pistes poliesportives, el pati i el menjador podran ser utilitzats amb l’autorització de l’Ajuntament. D’altra banda i ateses les seves característiques, també podrà sol·licitar-se l’ús del gimnàs, biblioteca, aules especialitzades i altres dependències amb la autorització del centre educatiu i l’Ajuntament.

Les activitats no podran interferir, impedir o dificultar les activitats ordinàries dels centres dins l’horari escolar, inclòs l’horari lectiu, l’interlectiu del migdia i el període en què es realitzin activitats extraescolars i complementàries aprovades pel consell escolar i previstes en la programació anual del centre. Fora d’aquests horaris, l’Ajuntament podrà autoritzar activitats en dies laborables fins les 22h i en caps de setmana, festius i vacances de 9 a 14h i de 16 a 22h.

Per ordre de prioritat, podran fer ús dels centres les associacions de pares i mares, l’Ajuntament i els seus ens dependents i les persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre.

Els usuaris, que tindran dret a fer ús de les instal·lacions d’acord amb la autorització, estaran obligats a respectar les normes generals d’ús dels centres, abonar la taxa i fiança corresponent segons el que disposin les ordenances fiscals vigents, respectar i tenir cura de les instal·lacions i els béns adscrits, a més de respondre dels danys a tercers, limitar-se a l’espai autoritzat i utilitzar-los amb la finalitat expressada, entre d’altres. A més s’hauran de respectar una sèrie de normes d’ús com la prohibició de fumar o el respecte al descans dels veïns.

Les sol·licituds per la utilització d’aquests espais es podran presentar a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà i hauran d’incloure fotocòpia DNI, documentació relativa a l’entitat i els seus fins, assegurança de responsabilitat civil, d’accidents, memòria explicativa de l’activitat i conformitat de la direcció del centre educatiu.

El reglament restarà a exposició pública durant 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell d’anuncis de la corporació, període en què es podran presentar al·legacions. 

Imatge portada

p1050427.jpg

Comparteix aquest article