S’obre la convocatòria pels càrrecs de Jutge/essa de Pau titular i substitut

S’obre la convocatòria pels càrrecs de Jutge/essa de Pau titular i substitut

  • El període de presentació de sol·licituds serà del 4 al 23 de març
  • Les persones interessades han d’omplir el model d’instància específic disponible a la Seu Electrònica i a les OMAC i presentar el currículum vitae, DNI i Declaració responsable

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat el procediment per a l’elecció del Jutge o Jutgessa de Pau titular i suplent del municipi. Les persones interessades tenen del 4 al 21 de març ( 20 dies naturals des de la Publicació al BOPT ) per sol·licitar ser escollits per als càrrecs esmentats.

Les persones interessades han d’omplir el model d’instància específic disponible a la Seu electrònica o bé a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania (cal demanar cita prèvia). A més, han de presentar el currículum vitae, DNI i declaració responsable.

Requisits

Per exercir de jutge o jutgessa de pau es requereix ser ciutadà/na espanyol/a, major d’edat, no tenir incapacitat física o psíquica que els impedeixi l’exercici de la funció judicial, no tenir antecedents penals i estar en ple exercici dels drets civils.

D’altra banda, la Llei Orgànica del Poder judicial presenta les següents causes d’incompatibilitats:

  1. No ser elegit o designat per ocupar càrrec públic en qualsevol de les Administracions Públiques.
  2. No exercir càrrec dotat o retribuït de l’Administració pública.
  3. No exercir cap càrrec en tribunals o jutjats.
  4. No exercir la professió d’advocat, procurador o qualsevol altra que comporti assessorament.
  5. No tenir càrrecs polítics ni sindicals.
  6. No prendre part activa a les campanyes electorals fora de l’exercici de vot.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Les persones que n’ocupen els càrrecs no han de ser necessàriament professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial. Normalment se’ls nomena per la seva trajectòria i pel tarannà que han demostrat en una població.

El Jutge/essa de Pau serà triat pel Ple de la Corporació Local a partir dels candidats que s’ofereixin i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Comparteix aquest article