S’obre una borsa de treball de monitor/a, director/a i auxiliar de lleure i especialista esportiu

S’obre una borsa de treball de monitor/a, director/a i auxiliar de lleure i especialista esportiu

  • Les sol·licituds es poden presentar del 2 a l’11 de juny telemàticament a través de la seu electrònica de Nostreserveis

L’Entitat Pública Empresarial Nostreserveis inicia un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura d’eventualitats i necessitats temporals d’auxiliar de lleure, monitor/a de lleure, director/a de lleure i especialista esportiu.

Requisits de la convocatòria

Per tal de prendre part de les convocatòries, els/les aspirants han de reunir una sèrie de requisits com ara tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Unió Europea, ser major d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació, no patir cap malaltia i discapacitat que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir i estar en possessió del certificat de coneixement de llengua catalana equivalent al nivell B2, entre d’altres.

A mes, per a cada lloc de treball es requereix una titulació específica. Així, per formar part de la convocatòria d’auxiliar de lleure es requereix la titulació d’ESO, EGB o qualsevol altre títol equivalent; per a la borsa de treball de director/a de lleure és necessari el diploma de director/a d’activitats de lleure o el títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística o bé el certificat professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil; per a la borsa de monitor es requereix el diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil o el certificat professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil; i en el cas de la borsa de treball d’especialista esportiu es requereix estar en possessió d’un títol en matèria esportiva que acrediti la capacitat tècnica de l’aspirant.

Presentació de sol·licituds

Per a participar al procés selectiu caldrà presentar la següent documentació: la sol·licitud del procés de selecció, el DNI o passaport, la documentació acreditativa de la titulació exigida com a requisit en la convocatòria i el currículum vitae.

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 11 de juny, de forma preferentment telemàtica. En aquest cas, caldrà identificar-se amb certificat digital i mitjançant model oficial i normalitzat a través de la Seu Electrònica de Nostreserveis.

Pel cas que la sol·licitud no es pugui tramitar telemàticament, la documentació es podrà presentar de forma presencial, amb cita prèvia, a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o al registre general de Nostreserveis (Avinguda de Reus, 27, Mont-roig del Camp).

Comparteix aquest article