L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va posar en marxa un concurs públic per a vendre 17 solars de propietat municipal (del 27 de novembre al 17 de desembre de 2018). Es tracta de terrenys per a ús residencial, principalment, tot i que també n’hi ha d’ús industrial i rústic. Transcorregut el termini per presentar ofertes i degut al fet que el concurs públic es va declarar desert, en aplicació del que preveu la normativa legal sobre aquesta matèria, si durant un any natural es presenta alguna oferta, l’Ajuntament la pot acceptar, sempre i quan sigui amb les mateixes condicions que es van oferir en el moment de la licitació.

Per aquest motiu, en aquest apartat web hi trobareu tota la informació relativa a la licitació: parcel·les i ubicació, metres quadrats, preus de sortida i usos urbanístics, entre d’altres, així com un espai de preguntes freqüents per resoldre tots els dubtes a aquelles persones i/o empreses interessades a presentar ofertes.

Quines parcel·les es posen a la venda?

Bonmont Terres Noves

(mapa-id:5)
(mapa-id:6)
(mapa-id:7)
(mapa-id:8)
(mapa-id:9)
(mapa-id:10)
(mapa-id:11)
(mapa-id:12)
(mapa-id:13)
(mapa-id:14)
(mapa-id:15)
(mapa-id:2)
(mapa-id:1)

Les Pobles

(mapa-id:3)
(mapa-id:16)

Polígon Industrial Les Sorts

(mapa-id:0)

Tens dubtes?

Les finques que s’alienen són totes propietat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i formen part del seu patrimoni municipal de sòl.

Se segueix el procediment legalment establert d’alienació de finques del patrimoni municipal de sòl, regulat per la normativa patrimonial de les administracions locals catalanes.

Per tant, es fa un procediment per concurrència amb concurs públic. Les ofertes s’han de presentar per cada parcel·la i sempre a l’alça. És a dir, no es pot presentar una oferta per un import menor de la valoració de cada finca.

Si es vol presentar una oferta per més d’una parcel·la, s’ha de fer una oferta per cadascuna d’elles.

La documentació que regula la venda (acords, plecs de condicions, etc.) la podreu trobar a partir del 26 de novembre en aquest enllaç.

Els criteris que es faran servir seran:

  • a) Oferta econòmica, que valdrà màxim 90 punts. Com hem explicat al punt anterior no es pot presentar una oferta per un import menor a la valoració que té cada finca.
  • b) Per compromís d’incloure al projecte constructiu bàsic sistemes de cases intel·ligents, utilitzant la domòtica o altres sistemes ecològics que facin les instal·lacions més efectives i ecològiques (aigua potable, aigua calenta sanitària, reg, electricitat calefacció, climatització, sistemes de reciclatge d’escombraries etc.). Aquest compromís valdrà màxim 5 punts.
  • c) El compromís d’executar les obres amb una constructora entre el personal de la qual hi hagi algun treballador amb un percentatge de discapacitat superior al 33%, valdrà màxim 5 punts.

Es pot presentar qualsevol persona, sigui natural o jurídica, espanyola o estrangera, sempre que tingui la plena capacitat d’obrar.

Sí. S’ha definit una garantia provisional del 2 % de la valoració inicial de cada parcel·la. Aquesta garantia s’ha de dipositar de la forma que preveu el plec i es retornarà a tothom. A l’adjudicatari se li retornarà aquesta garantia quan faci el pagament del preu d’adjudicació.

El dimarts 27 de novembre de 2018.

El dilluns 17 de desembre de 2018 (el termini dels 20 dies del procediment de licitació finalitza el 16 de desembre, però en caure en diumenge s’estén al dilluns com a següent dia hàbil).

*Transcorregut el termini per presentar ofertes i degut al fet que el concurs públic es va declarar desert, en aplicació del que preveu la normativa legal sobre aquesta matèria, si durant un any natural es presenta alguna oferta, l’Ajuntament la pot acceptar, sempre i quan sigui amb les mateixes condicions que es van oferir en el moment de la licitació.

S’ha de presentar la documentació que descriu el plec del contracte (vegeu punt 3).

A través d’una mesa de contractació. Aquesta aplicarà de forma objectiva els criteris que recull el punt 4 i posteriorment farà la proposta d’adjudicació.

L’adjudicatari està obligat a abonar el preu d’adjudicació. A més, haurà d’abonar l’import dels anuncis, les de l’escriptura i inscripció registral de la venda, així com els impostos que siguin procedents.

Si us interessa informació més directa, podeu telefonar al 977 837 005 (matins) o enviar un mail a jgarcia@mont-roig.cat  Atendrem la vostra petició d’informació per ajudar-vos a prendre la vostra decisió.