L’Ajuntament de Mont-roig del Camp torna a posar en marxa un concurs públic per a vendre 15 solars de propietat municipal, després que l’anterior concurs, que va tenir lloc del 27 de novembre al 17 de desembre de 2018 quedés desert.

El termini per presentar ofertes ja està obert i s’ha ampliat fins al 12 de maig a les 14 h. (Del 23 de març fins al 12 d’abril + ampliació de 20 dies hàbils fins al 12 de maig). Tot i això, en aplicació del que preveu la normativa legal sobre aquesta matèria, si durant un any natural es presenta alguna oferta, l’Ajuntament la pot acceptar, sempre i quan sigui amb les mateixes condicions ofertades en el moment de la licitació.

En aquest apartat web hi trobareu tota la informació relativa a la licitació: parcel·les i ubicació, metres quadrats, preus de sortida i usos urbanístics, entre d’altres, així com un espai de preguntes freqüents per resoldre tots els dubtes que puguin tenir aquelles persones i/o empreses interessades en presentar ofertes.

Quines parcel·les es posen a la venda?

Bonmont Terres Noves

(mapa-id:5)
(mapa-id:6)
(mapa-id:7)
(mapa-id:8)
(mapa-id:9)
(mapa-id:10)
(mapa-id:11)
(mapa-id:12)
(mapa-id:13)
(mapa-id:14)
(mapa-id:15)
(mapa-id:2)
(mapa-id:1)

Les Pobles

(mapa-id:3)

Polígon Industrial Les Sorts

(mapa-id:0)

Tens dubtes?

Les finques que s’alienen són totes propietat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i formen part del seu patrimoni municipal de sòl.

Se segueix el procediment legalment establert d’alienació de finques del patrimoni municipal de sòl, regulat per la normativa patrimonial de les administracions locals catalanes.

Per tant, es fa un procediment per concurrència amb concurs públic. Les ofertes s’han de presentar per cada parcel·la i sempre a l’alça. És a dir, no es pot presentar una oferta per un import menor de la valoració de cada finca.

Si es vol presentar una oferta per més d’una parcel·la, s’ha de fer una oferta per cadascuna d’elles.

La documentació que regula la venda (acords, plecs de condicions, etc.) la podreu trobar al Perfil del Contractant.

El criteri únic que es farà servir és la millor oferta econòmica, que valdrà un màxim de 100 punts. Com hem explicat al punt anterior no es pot presentar una oferta per un import menor a la valoració que té cada finca.

Es pot presentar qualsevol persona, sigui natural o jurídica, espanyola o estrangera, sempre que tingui la plena capacitat d’obrar.

No. No cal dipositar cap import per presentar oferta.

El 23 de març de 2022.

El 12 de maig de 2022 a les 14 h.

 

Telemàticament, amb certificat digital. La presentació de la oferta s’haurà d’efectuar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

S’ha de presentar la documentació que descriu el plec del contracte (PCAP) a la seva Clàusula 10a.

Per mitjà d’una Mesa de contractació. Aquesta aplicarà de forma objectiva els criteris establerts i revisarà el compliment dels requisits indicats al plec i posteriorment farà la proposta d’adjudicació.

L’adjudicatari està obligat a abonar el preu d’adjudicació. A més, haurà d’abonar l’import dels anuncis, les de l’escriptura i inscripció registral de la venda, així com els impostos que siguin procedents.

Si us interessa informació més directa, podeu telefonar al 977 837 005 (matins) o enviar un mail a jgarcia@mont-roig.cat  Atendrem la vostra petició d’informació per ajudar-vos a prendre la vostra decisió.