Aquest dilluns comença la fase 0 de la desescalada que permet l’obertura parcial d’alguns establiments comercials

Aquest dilluns comença la fase 0 de la desescalada que permet l’obertura parcial d’alguns establiments comercials

  • Aquesta fase contempla l’ús obligatori de mascaretes en el transport públic, per aquest motiu, l’Ajuntament ha previst el repartiment de mascaretes a les parades oficials d’autobús de Mont-roig i Miami Platja pels usuaris d’aquest transport

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest diumenge els detalls de la desescalada durant la fase 0, a partir d’avui dilluns 4 de maig. Així, als comerços de menys de 400 metres quadrats se’ls permet obrir però amb una sèrie de condicionants. A banda, a partir d’aquest dilluns també serà obligatori l’ús de mascaretes en tots els transports públics, tot i que es recomana utilitzar-la en totes les activitats que es duguin a terme fora del domicili.

Coincidint amb aquesta nova mesura, l’Ajuntament de Mont-roig del camp està gestionant el repartiment de mascaretes entre els usuaris del transport públic interurbà, al seu pas pel municipi. El repartiment s’ha previst a les parades d’autobús oficials de Mont-roig i de Miami Platja. De fet, entre les instruccions presentades pel Govern espanyol s’especifica que són els municipis qui han de distribuir-les i per això les han fet arribar als diferents municipis per a ser repartides.

Obertures parcials d’establiments

D’altra banda, a partir d’avui es podran reobrir al públic tots aquells establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals de menys de 400 metres quadrats, sempre que es compleixin una sèrie de requisits (*).

  • Establir un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència a l’interior de l’establiment o local en un mateix moment d’un únic client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d’espera a l’interior.
  • Garantir l’atenció individualitzada al client mantenint la deguda distància de seguretat, o en cas que això no sigui possible per les característiques del servei prestat, mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
  • Establir un horari d’atenció preferent pels majors de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu.
  • Garantir les mesures de seguretat i prevenció a l’interior dels establiments, com ara posar a disposició dels clients gel hidroalcohòlic, procedir a la neteja i desinfecció de l’establiment dues vegades al dia com a mínim i, si es tracta de tendes de roba amb emprovadors, desinfectar-los després de cada ús, rentar la roba dels treballadors diàriament amb una temperatura d’entre 60 i 90 graus, etc.
  • Els clients podran anar a recollir els productes comprats per telèfon o per internet, excepte en el cas dels establiments d’autoservei, en què el client no podrà anar-hi a buscar els productes i els comerciants els hi hauran d’entregar a domicili.

(*) Aquestes normes no s’apliquen als comerços que han estat oberts durant tot l’estat d’alarma.

Mesures concretes per les tendes de roba i els establiments de restauració i hostaleria

A les botigues de roba, només es permetrà l’entrada d’una persona als provadors, que s’hauran de netejar i desinfectar després de cada ús. A més, si el client no adquireix alguna de les peces de roba que s’ha emprovat, l’establiment aplicarà mesures per tal d’higienitzar la peça de roba abans que se la provi un altre client.

D’altra banda, pel que fa als restaurants i cafeteries, només podran oferir els seus serveis mitjançant el lliurament a domicili o bé la recollida dels encàrrecs als establiments. En aquest últim cas, la recollida de comandes s’haurà de realitzar en una franja horària determinada per tal d’evitar aglomeracions. A més, s’haurà d’habilitar i senyalitzar un espai per a la recollida d’encàrrecs i s’haurà de garantir la separació física o, si no és possible, s’hauran d’instal·lar mostradors o mampares. Els establiments només podran obrir mentre sigui horari de recollida d’encàrrecs. En cap cas es podran realitzar consumicions a l’interior del local.

Altres mesures

Pel que fa als serveis en què per les seves característiques no sigui possible mantenir la distància mínima interpersonal, com ara les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’hauran de fer servir els equips de protecció individual necessaris per tal d’assegurar la protecció, tant als treballadors com als clients. En aquests casos l’ús de mascareta i guants serà obligatori.

Així, aquests establiments podran oferir els seus serveis sempre amb cita prèvia i garantint la distància de seguretat de 2 metres entre clients.

El sistema de fitxatge laboral amb empremta dactilar s’haurà de substituir per altres sistemes, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu després de cada ús, i no es podran utilitzar els lavabos dels comerços, tret de casos estrictament necessaris.

Restriccions en obres

En les normes ministerials també s’aixequen algunes de les restriccions pel que fa a les obres a edificis i es permetran les obres en què, pel tipus d’intervenció, per la sectorització de l’immoble o la delimitació d’espais i recorreguts de circulació no hi hagi cap interferència amb les persones no relacionades amb l’obra.

A més, s’autoritza la realització d’obres de rehabilitació en llocs no tancats sota determinades condicions de seguretat. També es permeten les reformes en immobles sempre que estiguin buits (no habitats) i no es tingui contacte amb els veïns.

Podeu consultar en aquest enllaç el document amb les preguntes i respostes més freqüents sobre el Pla per a la transició cap a la nova normalitat aprovat pel Govern de l’Estat.

Comparteix aquest article