El certificat d’empadronament en vigor només serà necessari per la preinscripció escolar si no es té el DNI regularitzat

El certificat d’empadronament en vigor només serà necessari per la preinscripció escolar si no es té el DNI regularitzat

  • El DNI ha de ser vigent i ha de coincidir amb el domicili real dels veïns. Si no es té actualitzat, és necessari el certificat d’empadronament que té una validesa de 3 mesos i que s’ha de demanar a la seu electrónica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

 

Per formalitzar la preinscripció del proper curs escolar d’educació infantil, primària i ESO, que tindrà lloc de forma telemàtica i no presencial del 13 al 22 de maig, serà necessari tenir el DNI vigent i actualitzat amb el domicili actual. Si  no coincideix, s’haurà de demanar un  certificat d’empadronament, que caldrà tramitar-lo per la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Cal recordar que aquest certificat té caducitat en tres mesos i per tant, s’haurà de demanar si ja han passat els tres mesos. L’estat d’alarma pel Covid-19 ha obligat al departament d’Educació de la Generalitat  ha  fer la preinscripció a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció escolar només es podrà fer de manera presencial els últims tres dies, sol·licitant cita prèvia.  La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny.

Com sol·licitar el certificat

Per sol·licitar un certificat o volant d’empadronament per la Seu electrònica de l’ajuntament s’ha d’entrar a www.mont-roig.eadministracio.cat   Catàleg de tràmits- En l’apartat “Seleccioni Matèria” s’obre el desplegable i s’entra a “Població i Territori”. Dins d’aquí s’ha de seleccionar “Sol·licitud de Certificat o volant col·lectiu” i “Tramitació electrònica”.

Enllaç per demanar el certificat

És necessari adjuntar a la sol·licitud còpia o imatge del DNI, NIE o passaport de totes les persones empadronades a l’habitatge i document col·lectiu d’autorització de totes les persones empadronades.

Es podrà sol·licitar el certificat d’empadronament, per tots aquells veïns, majors d’edat, que no disposin dels sistemes d’identificació i signatura electrònica contemplats en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per correu electrònic a l’adreça padrohabitants@mont-roig.cat) aportant, en format llegible (PDF, formats d’imatge), la següent documentació:

– Còpia del document acreditatiu de la seva identitat (DNI, passaport, etc.).

– Si el certificat a sol·licitar és col·lectiu, s’haurà d’adjuntar còpia dels documents acreditatius d’identitat de tots els empadronats en el domicili i pel que fa als menors d’edat còpia del llibre de família o certificat de naixement.

– També s’haurà de presentar un escrit signat pel sol·licitant indicant una sèrie de dades: nom i cognoms del sol·licitant i de totes les persones empadronades, adreça on consten empadronats, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i el motiu de la sol·licitud (amb l’objectiu de potenciar les garanties en la comprovació  de la seva identitat i de no facilitar-li en el certificat informació que ell no hagi donat prèviament).

– I a més, quan es tracti d’un certificat col·lectiu, un document/escrit signat per totes les persones majors d’edat empadronades al domicili autoritzant al sol·licitant a poder sol·licitar el certificat d’empadronament col·lectiu.

Un cop rebuda la documentació a través del correu electrònic de l’Ajuntament, aquest acusarà rebut de la sol·licitud pel mateix mitjà i comprovarà que el sol·licitant i els que l’han autoritzat estiguin empadronats en l’habitatge i un cop s’hagi efectuat la comprovació es remetrà el certificat a la direcció de correu electrònic establerta pel sol·licitant.

Informació dels  centres educatius del municipi

Qualsevol persona que vulgui obtenir informació dels centres educatius de primària i secundària del municipi ho pot fer als seus web. En aquests espais virtuals s’anirà penjant la informació actualitzada..

Escola Mare de Déu de la Roca: https://escolamarededeudelaroca.cat/

Escola Joan Miró: https://agora.xtec.cat/ie-joanmiro/

Escola Marcel·lí Esquius: https://www.marceliesquius.com/

Institut Antoni Ballester: https://agora.xtec.cat/iesaballester/

Institut Miami: https://agora.xtec.cat/institutmiami/

D’altra banda, en aquest web http://queestudiar.gencat.cat/es/ es pot conèixer l’oferta formativa, els centres escolars de tot Catalunya i la informació educative actualitzada.

Comparteix aquest article