El Ple de l’Ajuntament aprova la modificació de 8 ordenances fiscals i en crea una de nova

El Ple de l’Ajuntament aprova la modificació de 8 ordenances fiscals i en crea una de nova

  • Les actualitzacions de les ordenances municipals responen a la necessitat d’incrementar els ingressos municipals per poder millorar els serveis municipals que actualment són deficitaris, atraure noves inversions i fomentar l’economia local, impulsar l’ús de les energies renovables, així com perseguir el frau i gravar les accions especulatives

La sessió s’ha celebrat de forma telemàtica

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha celebrat aquest migdia, de forma telemàtica, una sessió plenària extraordinària, que ha servit per aprovar provisionalment, la modificació de vuit ordenances fiscals i la creació d’una de nova, que regulen els impostos locals i taxes municipals.

Consulta les modificacions de les ordenances fiscals en PDF

Visualitza la retransmissió de la sessió plenària

Aquestes modificacions s’han aprovat amb el vot favorable dels grups que conformen l’equip de govern (PSC-CP i IMM) i Ciutadans, i els vots en contra de Junts per Mont-roig Miami, ERC-MES-AM i ARA Verds per Més.

L’actualització d’aquestes ordenances fiscals i la creació d’una de nova respon a diversos objectius, entre ells, incrementar els ingressos municipals per poder millorar els serveis que són deficitaris; atraure noves inversions i fomentar l’ocupació laboral al municipi; impulsar l’ús de les energies renovables i l’economia verda; gravar els especuladors/es i incentivar el lloguer social o de primera residència; així com perseguir el frau mitjançant inspeccions fiscals.

 

Les ordenances que es modifiquen per a l’any 2021 i successius són les següents:

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

En relació a l’Impost sobre béns Immobles, l’ordenança manté l’increment del 10% de mitjana anual fins al 2023. Aquest increment té a veure amb la revisió que va fer Cadastre el 2012, amb efectes el 2013, en què es va doblar el valor dels terrenys urbans, (un valor que serveix per calcular la quota de l’IBI). Tenint en compte que la llei permet diferir (repartir) durant 10 anys aquest increment reflectit a l’IBI, l’Ajuntament va decidir el 2012, en lloc d’incrementar l’IBI de cop, optar per l’augment de la quota un 10% (de mitjana)  fins a l’any 2023.

S’inclou també en aquesta ordenança dues noves bonificacions, una del 95% durant 5 anys per a empreses que s’instal·lin al municipi i siguin declarades pel Ple d’especial utilitat municipal (per la generació d’activitat econòmica o nombre de llocs de treball creats, etc) i una altra del 50% de la quota per a immobles que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament energètic provinent del sol (plaques fotovoltaiques).

Per altra banda, s’estableix un nou recàrrec del 50% per a immobles desocupats durant més de dos anys i que fa referència a aquells que estan realment buits (majoritàriament d’entitats financeres) però en cap cas les segones residències. Estat que es comprovarà mitjançant subministraments elèctrics, d’aigua o altres.

També s’estableix un gravamen diferenciat, fins ara no previst a l’ordenança, per a ús esportiu al 0’95%.

I s’elimina, per adequar normativament l’ordenança tenint en compte que no es pot seguir aplicant segons la llei, la bonificació que fins ara tenien les famílies monoparentals.

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Una de les prioritats que s’ha marcat l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per als pròxims anys és incentivar l’economia verda i l’ús de sistemes d’aprofitament d’energia verda, és per això que en aquesta ordenança es preveu un increment de la bonificació, del 30 al 50%, per a obres que incorporin la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’energies renovables a edificacions ja existents.

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU)

En aquest cas s’incrementa el gravamen relacionat amb el valor de terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) per a transmissions generades en el tram d’1 a 5 anys, i de 6 a 10 anys perquè s’entén que són els terminis de compra-venda en els que es mouen especuladors/es i entitats financeres majoritàriament. Tot i l’increment en aquest tram, l’impost es troba per sota d’altres municipis del territori (com Cambrils o Reus).

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 TAXA REGULADORA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Pel que fa a aquesta ordenança, es rebaixa la taxa per accedir a les convocatòries de personal funcionari interí i personal laboral temporal (borses de treball municipal) a 10 euros i s’estableix la gratuïtat per a persones a l’atur i amb minusvàlua del 33%.

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 TAXA DE SERVEIS URBANÍSTICS

Aquesta modificació fa referència únicament al redactat de l’ordenança que requeria una adequació jurídica.

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES (GUALS)

Amb aquest modificació, els veïns i veïnes que vulguin podran sol·licitar una reserva de plaça d’aparcament davant de la seva llicència de gual autoritzada. Es crea d’aquesta forma una tarifa addicional, voluntària, que incrementa la taxa de gual un 50% per a qui ho sol·liciti.

Per altra banda, s’inclou nou redactat per advertir els titulars d’un gual caducat o donat de baixa voluntàriament o per impagament, que en cas de no retirar la placa l’Ajuntament procedirà a la seva liquidació (girarà el rebut).

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (BROSSES)

Amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus al municipi i després d’un intens procés d’estudi per trobar les solucions més efectives, es modifiquen diversos aspectes d’aquesta ordenança.

D’una banda, s’iguala la taxa a totes les zones del municipi, sense discriminacions ni diferenciacions, procedint així a la correcta adequació normativa. Fins ara la taxa era diferent segons la zona del municipi on estès l’habitatge.

De l’altra, es proposa la reclassificació segons les tipologies d’habitatges i la superfície construïda. Aquests canvis preveuen la implementació d’una taxa més justa que repercuteixi el cost del servei de manera equitativa segons la probabilitat de generació de residus.

Aquesta nova classificació correspon a habitatges plurifamiliars de menys de 80m2, plurifamiliars de més de 80m2, unifamiliars de menys de 80m2 i unifamiliars de més de 80m2.

A més, també es fa una reclassificació més proporcional de la taxa per a establiments comercials.

Finalment, la modificació inclou un increment en les tarifes d’un 7%. Aquest increment respon a la necessitat de poder salvar el dèficit existent entre la taxa que paguen els ciutadans/es i el cost real del servei, que es va preveure fa més de 10 anys amb menys població i menys urbanitzacions recepcionades.

Amb aquesta modificació de la taxa també es preveu millorar el servei i oferir més freqüències i innovar en el tipus de recollida, més personalitzada i amb una relació més directa amb la ciutadania.

Un altre punt important que es pretén assumir és l’increment en el cost del tractament de la brossa no separada (rebuig) que, marcat per normativa europea, s’ha doblat en els darrers 4 anys. Un cost que ha passat de 0’57 milions d’euros el 2017, a 1’09 milions d’euros previst el 2021. Una despesa provocada per l’estancament dels índexs de recollida selectiva i a l’elevada quantitat d’impropis (residus mal separats) i que, fins ara, ha assumit l’Ajuntament sense cap cost per a la ciutadania. Així, per revertir aquesta situació, les pròximes setmanes es posaran en marxa campanyes de conscienciació ciutadana que demanen la implicació i complicitat dels veïns i veïnes i que permetin incrementar el percentatge de recollida selectiva, molt baixa en relació a la mitjana catalana i que, com s’ha dit, penalitza en el cost del tractament dels residus.

Per últim, es pretén alliberar pressupost de l’Ajuntament per tal d’aprovar una línia de subvencions per a famílies amb rendes baixes que no puguin assumir el cost de la brossa.

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

En relació a l’ordenança sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques destaca el fet que s’inclouen fins a 4 bonificacions diferents, amb l’objectiu d’atraure noves inversions i fomentar l’ocupació.

Una primera del 50% durant 5 anys per a professionals que iniciïn nova activitat econòmica al municipi; una altra de fins al 50% per a empreses que iniciïn activitat econòmica i tributin per quota municipal durant 5 anys; una tercera també del 50%  per empreses del municipi que hagin incrementat la seva plantilla amb nous contractes indefinits en el darrer any i una altra bonificació del 95% durant 5 anys per a noves activitats econòmiques que siguin declarades pel Ple d’interès municipal (per la generació d’activitat econòmica, la creació de molts llocs de treball, etc).

  • NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS DE LES ACTIVITATS DE CÀMPING

Finalment, per idoneïtat jurídica, el plenari ha aprovat la creació d’una nova ordenança fiscal específica per a establir un preu públic per a la recollida de residus als càmpings del municipi i s’ha adequat el cost del servei a les necessitats del sector. Cal destacar que l’ús del servei municipal no serà obligat i que les empreses podran acollir-se al servei voluntàriament o optar per un gestor de residus privat.

Comparteix aquest article