Informació calendari del contribuent 2018

Informació calendari del contribuent 2018

Al calendari del contribuent s’hi indiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs (IBI, Impost Activitats econòmiques o Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, entre d’altres).

Com a novetat d’aquest 2018, la petició de domiciliació dels rebuts o qualsevol altre canvi es pot fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp: www.mont-roig.cat/seu-electronica.

Els tributs es poden fer efectius en aquelles entitats bancàries que tinguin conveni amb BASE – Gestió d’ingressos o bé a través de la domiciliació. Per tal que la domiciliació tingui efecte en l’any en curs cal tramitar l’ordre de domiciliació almenys un mes abans d’iniciar-se el període de pagament voluntari del tribut. Si l’ordre arriba en data posterior la domiciliació es farà efectiva però tindrà efectes al període o any següent.

Cal recordar que el fraccionament del pagament de l’IBI permet pagar-lo en tres rebuts sense cap recàrrec. També que a través de BASE es pot sol·licitar el fraccionament mensual dels tributs sense interessos. Les sol·licituds per acollir-s’hi tindran efectes d’un any per a l’altre.

Per més informació podeu adreçar-vos a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà.

Calendari del contribuent en PDF.

Comparteix aquest article