L’Ajuntament convoca una subvenció de prestacions socials de caràcter econòmic en l’àmbit de la salut

L’Ajuntament convoca una subvenció de prestacions socials de caràcter econòmic en l’àmbit de la salut

  • Es podrà demanar a partir del dia 1 de setembre fins al 31 d’octubre a la seu electrònica

L’objecte d’aquesta convocatòria, amb una dotació de 6.000 euros,  és assegurar una qualitat de vida digna de les persones empadronades al municipi i, en concret, d’aquelles que pertanyin a nuclis familiars desafavorits, les persones amb discapacitat i també la gent gran, per aquest motiu es van aprovar les bases de subvenció per a garantir l’atenció de les necessitats bàsiques derivades d’una salut amb deficiències, i que no poden ser resoltes ni pels recursos econòmics propis ni per subvencions que atorguin altres administracions i entitats.

Són despeses subvencionables previstes, les següents:

  1. Adquisició, reparació i adaptació d’ulleres.
  2. Despeses d’odontologia.
  3. Adquisició, reparació i adaptació d’audiòfons.
  4. Adquisició de productes ortopèdics: caminadors, bastons, cadires de dutxa, baranes i agafadors de bany.

Respecte del cost total de la despesa subvencionada, atenent als criteris socials i econòmics de la convocatòria, l’import de la bonificació oscil·larà d’acord amb els següents trams: 100%, el 50% o 0%.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció i obtenir la prestació social corresponent, les persones empadronades al municipi de Mont-roig del Camp que acreditin el compliment dels requisits i criteris que s’estableixen en les bases de convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds, les justificacions i la documentació corresponent, serà del dia 1 de setembre al dia 31 d’octubre de 2022, ambdues dates incloses. S’haurà de fer a través de la seu electrònica municipal.

Més info: https://mont-roig.cat/wp-content/uploads/Edicte-subvencio-prestacio-social-de-caracter-economic-en-lambit-de-la-salut-2022.pdf

 

Comparteix aquest article