L’Ajuntament convoca una subvenció per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2021/2022

L’Ajuntament convoca una subvenció per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2021/2022

  • Material escolar.

    Fins al pròxim 30 de novembre es poden presentar a la seu electrònica les sol·licituds per aquesta finalitat.

  • L’Ajuntament hi destina una partida de 15.000 euros

L’Ajuntament de Mont-roig del  Camp ha convocat  els ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2021/2022  per aquells escolars del municipi de primària i secundària que compleixin una sèrie de requisits. La subvenció es podrà demanar a través de la seu electrònica (https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/57bd1139-19ae-4c35-aa00-4e67ed7c71fd) fins al pròxim 30 de novembre.

Segons les bases, són destinataris de la subvenció l’alumnat dels centres escolars del municipi que estiguin empadronats a Mont-roig del Camp i que cursin els estudis corresponents a  l’educació primària i secundària. Amb caràcter general, per ser beneficiari de la subvenció cal que les persones  sol·licitants no tinguin la condició de deutores amb l’Ajuntament ni dels ens municipals,  tanmateix hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries o davant de la  Seguretat Social.

Les subvenció es destina també a les  famílies  que  participin  en  els  programes  de  reutilització  de  llibres,  les  quotes  dels quals també tindran consideració de despesa subvencionable. Igual  tractament  rebran  les  quotes  dels  centres  que  optin  per  l’ensenyament  per  projectes educatius, alternatiu a l’adquisició de llibres de text.

De forma més específica, les  bases manifesten que, per rebre l’ajut cal tindre a càrrec l’infant o adolescent a favor del qual es formula la petició. A banda també s’han de complir els següents requisits.

  • Que la unitat familiar es trobi empadronada i resideixi legalment al municipi.
  • Que  la  unitat  familiar  tingui  ingressos  inferiors  a  les  que  disposa  l’apartat  8.1  de la  resolució  o, en  tot  cas,  a  16.000  €  anuals.  A  efectes  de  càlcul,  es  tindran  en  compte  la  totalitat  dels  ingressos econòmics de les persones que composen la unitat de convivència.

Segons  correspongui  de  la  ponderació  dels  criteris  socials  i  econòmics  establerts  amb  la convocatòria  de  subvenció,  l’import  bonificat  oscil·larà  d’acord  amb  els  següents  trams:  100%, 75%, 50% o 25%, amb el límit màxim de 180 € per alumne sol·licitant.

Comparteix aquest article