L’Ajuntament s’acollirà als ajuts disponibles per les destrosses del temporal Glòria

L’Ajuntament s’acollirà als ajuts disponibles per les destrosses del temporal Glòria

 • Els particulars i les empreses també es poden acollir a les subvencions previstes al Reial Decret 307/2005 de 18 de març i presentar les sol·licituds fins al 26 de febrer
 • L’Ajuntament ha valorat en 4.871.539 euros els danys públics que la borrasca ha ocasionat a la línia de costa, a les xarxes d’aigua, parcs, camins i carrers, enllumenat i recollida de residus

El temporal ha provocat greus afectacions al litoral del municipi

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, els particulars i les empreses del municipi afectades per les destrosses provocades pel temporal Glòria es podran acollir al Reial Decret 307/2005 de 18 de març de “pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió”. Així ho ha confirmat la Delegació del Govern de l’Estat, aquesta setmana, al consistori mont-rogenc.

En aquest decret es regulen les subvencions que es poden demanar els afectats per  situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica i s’estableixen els procediments per a la seva concessió.

L’administració estatal ha informat que el termini de presentació de sol·licituds emparades pel Reial Decret 307/2005, modificat pel RD 477/2007, és d’1 mes des de la data de finalització dels fets causants dels danys, és a dir, fins al 26 de febrer de 2020.

Segons aquest decret poden beneficiar-se d’aquestes ajudes, (article 5.1):

 1. Les famílies que hagin sofert danys personals o materials, que per la seva escassetat de recursos econòmics, no poden fer front a les despeses derivades d’una situació d’emergència o catàstrofe.
 2. Les corporacions locals que acreditin escassetat de recursos per fer front a les despeses derivades d’actuacions davant situacions de risc greu o catàstrofes naturals.
 3. Les persones o empreses que, a causa d’una situació d’emergència, hagin hagut de prestar ajuda personal o econòmica.
 4. Les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments mercantils, industrials o de serveis, amb menys de 50 treballadors, que hagin sofert danys en els seus negocis.
 5. Les comunitats de propietaris que hagin patit danys en elements comuns que puguin afectar a la seguretat o funcionalitat de l’immoble.

Per tant, la percepció d’aquestes ajudes va en funció de la renda familiar, de la tipologia d’habitatges i d’una sèrie de condicionants que es troben descrits en aquest Reial Decret.

Procediment de concessió de les ajudes

En aquest enllaç hi trobareu els models de sol·licituds que cal presentar per demanar les ajudes:

Les sol·licituds s’han de presentar, mitjançant els models de sol·licitud esmentats, a la Subdelegació del Govern de Tarragona o bé en qualsevol dels registres que estableix l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, fins al 26 de febrer, i hauran d’anar acompanyades dels documents que es determinin per a cada tipus d’ajuda i beneficiari (art. 7 RD).

El procediment s’inicia a instància de part, mitjançant sol·licitud dels interessats o afectats, i un cop presentada aquesta sol·licitud, la Delegació o Subdelegació del Govern comunicarà als interessats l’inicia del procediment i comprovarà si es compleixen els requisits formals exigibles, així com la documentació aportada (art. 8 RD).

En cas que la documentació aportada no sigui correcta o estigui incomplerta, es donarà un termini de 10 dies per a la seva esmena i millora. El Ministeri de l’Interior resoldrà les sol·licituds de forma motivada en el termini de 6 mesos des de la data de registre en la Subdelegació del Govern.

Tota la informació sobre com demanar les ajudes es pot trobar al Reial Decret:

En estudi l’aplicació també del Reial Decret 11/2019

La delegació del Govern a Catalunya ha informat l’Ajuntament que a banda d’aquest Reial Decret, que està en vigor i en virtut del qual es poden presentar ja les sol·licituds, estan estudiant que també sigui d’aplicació el Reial Decret 11/2019 “pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques que es va dictar arran del temporal DANA l’any passat. En cas d’acordar que aquest altre decret també pugui ser d’aplicació per les afectacions del temporal Glòria, suposaria que hi hauria més ajudes disponibles pels afectats. En cas afirmatiu, l’Ajuntament ho farà públic quan sigui notificat pel Govern espanyol.

Oficina comarcal del Consumidor serà al municipi el 5 de febrer

Per altra banda, es recorda que el pròxim dimecres 5 de febrer, l’Oficina Comarcal del Consumidor es desplaçarà fins al municipi per atendre les queixes, dubtes o reclamacions relacionades amb el consum. Per aquestes circumstàncies excepcionals, el veïnat també podrà assessorar-se sobre el procediment a seguir amb relació a les incidències en els serveis que hagin estat provocades pel temporal.

La valoració dels danys públics és de 4.871.539 euros

Els informes tècnics que s’han elaborat aquesta setmana han determinat els danys públics que el temporal Glòria ha provocat al municipi. Aquests han estat quantificats en  4.871.539,04 €. Es tracta de valoracions estimades, que poden modificar-se en la redacció dels projectes executius.  D’aquest import, 1.221.122 euros corresponen als danys produïts en béns de titularitat municipal. La resta 3.650.416 € són competència de Costes de l’Estat.

La valoració desglossada dels danys del temporal és la següent :

 • La reposició dels danys patits en les xarxes d’aigua potable i de clavegueram d’aigües residuals gestionades per Nostraigua és de 411.487,96 € IVA inclòs.
 • La reparació en parcs i zones verdes, camins i carrers: s’estima el valor de totes les reparacions en aproximadament 92.337,75 € IVA inclòs.
 • El cost de la reparació de les afectacions produïdes a l’enllumenat públic del municipi: 7.890 IVA inclòs.
 • Les actuacions de reposició o reparació dels punts de recollida de residus i papereres: 245,31 € IVA inclòs.
 • El cost per fer front a les afectacions produïdes a les edificacions de platja (mòduls), mobiliari urbà (interior platja), instal·lacions (aigua i sanejament), mur contenció del passeig i gestió de residus: 684.161,29 € IVA inclòs.
 • El cost estimat dels estudis tècnics, reconstrucció d’accessos, murs, fonaments, esculleres, rampes, aportació de sorra i altres de totes les cales: 3.650.416,73 € IVA inclòs. Aquest import és competència de Costes.

Per fer front a aquests imports, l’Ajuntament s’acollirà també als ajuts decretats per l’Estat. El consistori, a més està fent recerca en altres administracions per poder demanar altres ajudes econòmiques.

Comparteix aquest article