L’executiu de dues noves fases de l’av. de Barcelona, a exposició pública

L’executiu de dues noves fases de l’av. de Barcelona, a exposició pública

  • La tercera fase serà continuista amb les anteriors i comprèn el tram entre plaça de Tarragona (no inclosa) fins a l’avinguda Maria Cristina. La quarta frase actuarà sobre la plaça de Tarragona, per convertir-la en espai de referència de Miami Platja, i el tram sud de l’avinguda del Mar

El projecte bàsic i executiu de les fases 3 i 4 de l’avinguda de Barcelona de Miami Platja es troba actualment a exposició pública. L’objectiu de l’Ajuntament és continuar amb la reurbanització de l’avinguda de Barcelona, en aquest cas, en dues noves fases, que arribaran fins a l’avinguda de Maria Cristina, arranjant també la plaça Tarragona i connectant el bulevard amb la nova via verda a través de l’avinguda del Mar.

La tercera fase, que anirà des de plaça Tarragona (no inclosa) fins a avinguda Maria Cristina seguirà la línia engegada en les fases 1 i 2. És a dir, és un projecte continuista amb els projectes bàsics anteriors per tal de millorar l’avinguda; amb carril bici, prioritat per als vianants i zones de passeig, nou enjardinament i mobiliari urbà, entre d’altres.

Per altra banda la fase 4, que trencarà amb les 3 anteriors, actuarà directament sobre la plaça Tarragona i l’avinguda del Mar tram sud. Aquesta té per objectiu convertir la plaça de Tarragona en el centre neuràlgic de Miami Platja, espai de trobada per fer activitats, festes, lloc d’esbarjo, així com endreçar la part sud de l’eix que unirà el Parc Lilí, amb la futura via verda i el futur passeig de les cales.

El pressupost

El pressupost base de licitació de les obres del projecte complert, amb una superfície d’actuació d’uns 26.600 m2, és de 3.866.131,50 euros (IVA inclòs), per al tram que va de la pl. Tarragona (exclosa) fins l’av. de Maria Cristina. Pel que fa a la fase 4 (plaça de Tarragona i l’av. del Mar – sud) és de 3.242.214,90 euros (IVA inclòs).

L’Ajuntament ja ha començat a treballar en la cerca de finançament per les dues noves fases, amb l’esperança posada en els fons Next Generation o altres subvencions, com ja s’han finançat la major part de les fases 1 i 2.

El projecte, que ja s’ha publicat al BOPT i al DOGC es troba exposat al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament, fins al 3 de maig, per tal que es puguin formular al·legacions que es considerin convenients. En cas que no se’n presenti cap durant aquest termini el projecte esdevindrà aprovat definitivament.

Podeu consultar els documents del projecte en el següent enllaç.

Comparteix aquest article