Comissions Informatives

Les Comissions Informatives són òrgans municipals als quals se’ls encarrega l’estudi, l’informe i la consulta de tots els assumptes que es proposen a l’aprovació del Ple municipal, o de la Junta de Govern Local, quan actua per delegació del ple, o bé, quan la Junta de Govern Local ho requereix.

Correspon al Ple determinar el nombre i denominació de les comissions d’estudi, informe o consulta, que també es poden constituir amb caràcter temporal per tractar temes específics.

Les comissions són integrades per membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d’acord amb els criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.

Actualment, a l’Ajuntament de Mont-roig hi ha les següents comissions de caràcter permanent que duen a terme les seves sessions el primer dimecres de cada mes:

Comissió Informativa de l’Àrea de les Persones

Té com a competències: l’acció social, habitatge social, solidaritat i cooperació, llas d’infants, infància i famílies, joventut, gent gran, polítiques d’igualtat i dones, educació i formació; esports, cultura, festes i entitats; seguretat ciutadana i protecció civil; Pla de Barris; i Policia Administrativa.

Comissió Informativa de l’Àrea de Territori

Té com a competències: urbanisme, obra pública, impuls de noves infraestructures per al municipi: nous parcs, places i projectes estratègics; manteniment d’infraestructures i espais públics: edificis públics, via pública, parcs i jardins; serveis generals; medi ambient i sostenibilitat, medi natural i agricultura, salut pública i eficiència energètica; recollida i tractament de residus i neteja viària.

Comissió Informativa de l’Àrea d’Impuls Econòmic

Té com a competències: l’impuls econòmic, ocupació, turisme, comerç i indústria; hisenda i contractació; mobilitat, activitats i mercats; organització, modernització i qualitat de l’administració; secretaria, serveis jurídics; personal; OMAC.

Aquesta comissió també actua com a comissió especial de comptes per a l’examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extra pressupostaris que aprova el Ple de la Corporació.

  • Altres comissions

Comissió de Projectes estratègics, creada per avaluar la posada en marxa dels projectes més importants per al futur del municipi; dissenyar el procés participatiu lligat al seu desenvolupament; fer un seguiment dels diversos tràmits administratius i tècnics per a la seva execució; i vetllar pel correcte desenvolupament de cada obra o programa.

Comissió de Ciutadania, creada per tirar endavant projectes estratègics per al funcionament del municipi i la seva gestió lligat a les persones: creació dels districtes i constitució de les Juntes de Districte; el procés de participació ciutadana per l’aprovació del Pla d’Acció Municipal i el seu desenvolupament; la creació i l’aprovació d’un Reglament de Participació Ciutadana; i l’adequació de l’estructura administrativa i política a la llei de transparència.

Composició Comissions Informatives