2007/06_PG-PP – Pla parcial residencial en Sòl Urbanitzable Delimitat SUD 06 “Les Pobles Migdia-1”

Aprovat definitivament. Executivitat i publicació suspesa fins al compliment de diverses condicions.
En vigència: 27/05/2009
Creació: 21/02/2014

Documentació

2007/04 PG-MP – Modificació puntual del Pla Parcial Solemio corresponent al sector de Sòl urbanitzable delimitat SUD 10 Solemio, presentat per la Junta de Compensació del Pla parcial Solemio

Aprovat definitivament
En vigència: 31/03/2009
Creació: 07/11/2013

Documentació