Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Dinamitzador de Joventut

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Dinamitzador de Joventut

Les sol·licituds es poden presentar a les OMACs, de l’1 al 15 de setembre

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca una borsa de treball de Dinamitzador de Joventut per  tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin derivar en aquest àmbit.

Per prendre part en la convocatòria, els aspirants han d’estar en possessió del graduat en educació secundària obligatòria o equivalent i el certificat de nivell suficiència de català de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant concurs-oposició. Per participar-hi cal presentar una instància, segons el model normalitzat de sol·licitud d’admissió, juntament amb el currículum vitae i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats.

La documentació es pot presentar a l’OMAC de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i a les oficines de Miami Platja, de 9:00 hores a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Les bases i les sol·licituds per participar al procés es poden trobar l’apartat de Recursos Humans del web municipal.

Comparteix aquest article