Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Bibliotecari/ària

Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de Bibliotecari/ària

Les sol·licituds es poden presentar a través de les OMACS o la Seu Electrònica, del 24 d’abril al 8 de maig

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca una borsa de treball de Bibliotecari/ària per  tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin derivar en aquest àmbit.

Per prendre part en la convocatòria, els aspirants han d’estar en possessió del títol de grau en biblioteconomia i documentació o equivalent, així com del certificat de nivell suficiència de català de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant concurs-oposició.

Les sol·licituds es poden presentar en suport paper al Registre general de l’Ajuntament Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-roig. O en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També telemàticament a través de la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a la pàgina web següent: http://mont-roig.eadministracio.cat

Les bases i les sol·licituds per participar al procés es poden trobar l’apartat de Recursos Humans del web municipal.

Comparteix aquest article