Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius

Les sol·licituds es poden presentar a les OMACs, de l’11 al 21 de novembreAjuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca una borsa de treball d’auxiliars administratius amb caràcter temporal, en règim funcionarial o laboral segons el cas, per tal de cobrir les necessitats de recursos humans de l’Ajuntament que es puguin produir en aquesta categoria.

Per prendre part en la convocatòria, els aspirants han d’estar en possessió del graduat en educació secundària obligatòria o equivalent i el certificat de nivell suficiència de català de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant concurs-oposició. Per participar-hi cal presentar una instància, segons el model normalitzat de sol·licitud d’admissió, juntament amb el currículum vitae i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats mitjançant fotocòpia compulsada. La documentació es pot presentar a l’OMAC de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i a les oficines de Miami Platja, de 9:00 hores a 14:00 hores de dilluns a divendres.

Qualsevol membre de la Comissió de Recursos Humans podrà assistir com observador durant el procés selectiu.

La publicació al BOP, al DOGC, les bases i les sol·licituds per participar al procés es poden trobar l’apartat de Recursos Humans del web municipal.

Imatge portada

img_2084.jpg

Comparteix aquest article