Procés selectiu per a la constitució de borses de treball d’auxiliar administratiu i d’arquitecte tècnic

Procés selectiu per a la constitució de borses de treball d’auxiliar administratiu i d’arquitecte tècnic

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp convoca dues borses de treball, una d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2, concurs-oposició lliure i una altra d’arquitecte tècnic, grup A, subgrup A2, concurs-oposició lliure.

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant concurs-oposició de candidats per formar part d’una borsa de treball d’auxiliars administratius, amb caràcter temporal, en règim funcionarial o laboral segons el cas, per tal de cobrir les necessitats de recursos humans de l’Ajuntament que es puguin produir amb la categoria d’auxiliar administratiu.

Per altra banda, s’han publicat també les bases específiques que regulen el procés de selecció d’una borsa de treball amb caràcter de personal funcionari interí, per execució de programes de caràcter temporal, d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a classificada a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnics diplomats, grup A, subgrup A2, mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per la borsa de treball d’auxiliars administratius i 20 dies naturals per la borsa de treball d’arquitecte tècnic per a la presentació d’instàncies per a participar en aquests processos selectius i a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte en el DOGC.

La publicació al BOP, al DOGC, les bases i les sol·licituds per participar al procés es poden trobar l’apartat de convocatòries de Recusos Humans del web municipal.  

 

Emails enviats
Dijous 09 de Abril del 2015 a les 14:04 – mdolcet@mont-roig.com, Dijous 09 de Abril del 2015 a les 20:04 – jmsalaiglesias@gmail.com

Comparteix aquest article